DRILL Wales

News from Wales

At the end of 2015 we held three roadshows around Wales to provide information about the DRILL programme and to ask people for their views on the most important research themes.

 

Here’s a brief summary of the feedback.

 

This helped to shape our ideas about how to take the programme forward. It also helped us to decide on the best way to invite research proposals.

 

Since the first call for proposals was launched in early May, several research teams have formed to develop potential DRILL projects in Wales.

 

We look forward to seeing what proposals are put forward before the deadline of 27 July 2016.

 

Soon after that date each of the four DRILL National Advisory Groups (NAGs) will start to assess applications. The Central Research Committee (CRC) will review the NAGs’ recommendations and decide which applications will be funded.

 

But that’s not the end of the story!

 

Whilst some research teams will already have experience of submitting funding applications, it seems possible that others may find it quite a challenge to develop their projects and applications sufficiently before the first deadline.

 

Because the DRILL programme is new and innovative, and requires researchers to work together in new ‘coproductive’ ways, it may take a while for some groups to get established and produce interesting research questions and projects.

 

In view of this, some teams may benefit from looking ahead to the second call for proposals, which is expected to open in March 2017. Beyond that, a third call is scheduled for March 2018, and a fourth call for February 2019.

 

However, researchers should note that whereas the first call is open to applications across all four programme themes, it’s possible that future rounds may be narrower.

 

Best of luck to all research teams!

 


DRILL Cymru

Ar ddiwedd 2015 fe wnaethon ni gynnal tair sioe deithiol ledled Cymru er mwyn darparu gwybodaeth ynghylch y rhaglen DRILL ac i ofyn i bobl am eu barnau ar y themâu ymchwil pwysicaf.

 

Dyma grynodeb byr o’r adborth.

 

Fe wnaeth hyn helpu i lunio ein syniadau ynghylch sut i symud y rhaglen ymlaen. Hefyd fe wnaeth ein helpu i benderfynu ar y ffordd orau i wahodd cynigion ar gyfer ymchwil.

 

Ers i’r alwad gyntaf am gynigion gael ei lansio yn gynnar ym mis Mai, mae nifer o dimau ymchwil wedi’u ffurfio er mwyn datblygu prosiectau DRILL posibl yng Nghymru.

 

Edrychwn ymlaen at weld pa gynigion a gyflwynir cyn y terfyn amser o 27 Gorffennaf 2016.

 

Cyn bo hir wedi’r dyddiad hwnnw bydd pob un o’r Grwpiau Cynghori Cenedlaethol (NAGs) DRILL yn dechrau asesu ceisiadau. Bydd y Pwyllgor Ymchwil Canolog (CRC) yn adolygu argymhellion y NAGs a phenderfynu pa geisiadau a ariennir.

 

Ond nid dyna ddiwedd y stori!

 

Er y bydd gan rai timau ymchwil brofiad o gyflwyno ceisiadau ariannu eisoes, mae’n ymddangos yn bosibl y bydd eraill yn ei chael yn her sylweddol i ddatblygu eu prosiectau a cheisiadau’n ddigonol cyn y terfyn amser cyntaf.

 

Gan fod y rhaglen DRILL yn newydd ac arloesol, ac yn galw ar ymchwilwyr i gydweithio mewn ffyrdd ‘cydgynhyrchiol’ newydd, efallai bydd yn cymryd tipyn o amser i rai grwpiau ymsedfydlu a chynhyrchu cwestiynau a phrosiectau ymchwil diddorol.

 

Oherwydd hyn, efallai bydd rhai timau’n elwa o edrych ymlaen at yr ail alwad am gynigion, y disgwylir y bydd yn agor ym Mawrth 2017. Y tu hwnt i hynny, trefnir trydedd alwad ar gyfer Mawrth 2018, a phedwaredd alwad ar gyfer Chwefror 2019.

 

Fodd bynnag, dylai ymchwilwyr nodi, er bod yr alwad gyntaf yn agored i geisiadau ar draws pob un o’r pedair thema, mae’n bosibl y bydd galwadau’r dyfodol yn fwy cul.

 

Pob lwc i’r timau ymchwil!

 

 

Disability Wales will deliver the DRILL programme across Wales:

Disability Wales
Bridge House
3 Caerphilly Business Park
Van Road
Caerphilly, CF83 3GW
Programme Officer:  Jody Mellor                                                                                                                                          
Telephone: 02920 887325
Email: [email protected]
Web: www.disabilitywales.org

new logo (2)